Công văn 187 cho HS nghỉ học
THỐNG KÊ TRUY CẬP
Số người đang online: 26
Số lượt truy cập: 1912885
QUANG CÁO
Thơ hay về cuộc sống 22/11/2014 2:00:29 CH
Trần Thị Phượng-ST

                  Sng kh«ng giËn, kh«ng hên, kh«ng o¸n tr¸ch

                  Sèng mØm c­êi víi thö th¸ch ch«ng gai

                  Sèng v­¬n lªn theo kÞp ¸nh ban mai

                  Sèng chan hßa víi nh÷ng ng­êi chung sèng.

                  Sèng lµ ®éng nh­ng lßng lu«n bÊt ®éng

                  Sèng lµ th­¬ng nh­ng lßng ch¼ng vÊn v­¬ng

                  Sèng yªn vui danh lîi m·i coi th­êng

                  T©m bÊt biÕn gi÷a dßng ®êi v¹n biÕn.

                  Cuéc sèng ®Çy bËn t©m gian khæ

                  §õng bËn t©m cè sèng b¹n ¬i.

                  Mäi ­u phiÒn quªn ®i b¹n hìi

                  Mäi niÒm vui nhí lÊy b¹n ¬i

                 Trong cuéc sèng lµ v« vµn hy väng

                  Nh­ng trong lßng v½n Èn chøa c¬n d«ng

                  Nã s½n sµng quËt ai kh«ng nghÞ lùc

                  Nã cuèn ®i nh÷ng t­ëng t­îng trong lßng

                 Trªn bÇu trêi cã v« vµn sao s¸ng

                  Nh÷ng sao tµn ,sao lôi ®· dÇn tan

                 Trong cuéc sèng còng cã nhiÒu hy väng

                  Hy väng cÇn gi÷ m·i víi thêi gian.

                  Xin ®õng ®øng cho thêi gian tr«i m·i

                  Mµ h·y lµm viÖc g× ®ã thËt hay

                  Xin ®õng khãc khi ®­êng ®êi vÊt v¶

                  Mµ h·y c­êi råi sÏ v­ît qua.

                  Xin ®õng h¸t khi ®êi cßn t­¬i ®Ñp

                  Mµ h·y buån v× chØ thÕ th«i sao

                  Xin h·y ban cho ®êi mu«n mµu s¾c

                  §Ó sèng cßn víi s¾c ®Ñp t­¬ng lai.

                  Chóng ta sèng ®Ó xem th­êng thö th¸ch

                  Chóng ta sèng ®Ó cho ®êi m¬ ­íc

                  §Ó mµ xem m¬ ­íc cã thËt kh«ng

                  Dï ®ôc ,dï trong, con s«ng vÉn ch¶y

                  Dï cao,dï thÊp c©y l¸ vÉn xanh.

                  Dï ng­êi phµm tôc hay kÎ tu hµnh,

                  §Òu ph¶i sèng tõ nh÷ng ®iÒu rÊt nhá

                

                  Ta hay chª c­êi cuéc ®êi mÐo mã

                  Sao ta kh«ng ®­îc trßn ngay tù trong t©m?

                  §Êt Êp ­¬m cho h¹t n¶y mÇm

                  Nh­ng chåi tù v­¬n lªn t×m ¸nh s¸ng

                  NÕu tÊt c¶ ®­êng ®êi ®Òu tr¬n l¸ng

                  Th× ch¾c g× ta ®· nhËn ra ta?

                  Ai trªn ®êi ®Òu cã thÓ tiÕn xa

                  NÕu cã kh¶ n¨ng tù m×nh ®øng dËy

                  H¹nh phóc còng lµ bÇu trêi nµy vËy

                  Kh«ng chØ ®Ó dµnh cho mét riªng ai.

 

 

                                             Sen Thñy ngµy 24/10/2014

HỖ TRỢ TRỰC TUYẾN
Nguyễn Tấn Dùng - HT
Nguyễn Tấn Dùng - HT
Đinh Thị Mỹ Lệ - QTM
Đinh Thị Mỹ Lệ - QTM
ĐĂNG NHẬP

Tên đăng nhập
Mật khẩu
BÀI VIẾT MỚI NHẤT
HÌNH ẢNH
LIÊN KẾT WEBSITE


BẢN QUYỀN THUỘC VỀ TRƯỜNG THCS SEN THỦY
Địa chỉ: HUYỆN LỆ THỦY - TỈNH QUẢNG BÌNH
Điện thoại: 052.3502210 * Email: thcssenthuy@lethuy.edu.vn