THỐNG KÊ TRUY CẬP
Số người đang online: 24
Số lượt truy cập: 2456363
QUANG CÁO
Thơ hay về cuộc sống 22/11/2014 2:00:29 CH
Trần Thị Phượng-ST

                  Sng kh«ng giËn, kh«ng hên, kh«ng o¸n tr¸ch

                  Sèng mØm c­êi víi thö th¸ch ch«ng gai

                  Sèng v­¬n lªn theo kÞp ¸nh ban mai

                  Sèng chan hßa víi nh÷ng ng­êi chung sèng.

                  Sèng lµ ®éng nh­ng lßng lu«n bÊt ®éng

                  Sèng lµ th­¬ng nh­ng lßng ch¼ng vÊn v­¬ng

                  Sèng yªn vui danh lîi m·i coi th­êng

                  T©m bÊt biÕn gi÷a dßng ®êi v¹n biÕn.

                  Cuéc sèng ®Çy bËn t©m gian khæ

                  §õng bËn t©m cè sèng b¹n ¬i.

                  Mäi ­u phiÒn quªn ®i b¹n hìi

                  Mäi niÒm vui nhí lÊy b¹n ¬i

                 Trong cuéc sèng lµ v« vµn hy väng

                  Nh­ng trong lßng v½n Èn chøa c¬n d«ng

                  Nã s½n sµng quËt ai kh«ng nghÞ lùc

                  Nã cuèn ®i nh÷ng t­ëng t­îng trong lßng

                 Trªn bÇu trêi cã v« vµn sao s¸ng

                  Nh÷ng sao tµn ,sao lôi ®· dÇn tan

                 Trong cuéc sèng còng cã nhiÒu hy väng

                  Hy väng cÇn gi÷ m·i víi thêi gian.

                  Xin ®õng ®øng cho thêi gian tr«i m·i

                  Mµ h·y lµm viÖc g× ®ã thËt hay

                  Xin ®õng khãc khi ®­êng ®êi vÊt v¶

                  Mµ h·y c­êi råi sÏ v­ît qua.

                  Xin ®õng h¸t khi ®êi cßn t­¬i ®Ñp

                  Mµ h·y buån v× chØ thÕ th«i sao

                  Xin h·y ban cho ®êi mu«n mµu s¾c

                  §Ó sèng cßn víi s¾c ®Ñp t­¬ng lai.

                  Chóng ta sèng ®Ó xem th­êng thö th¸ch

                  Chóng ta sèng ®Ó cho ®êi m¬ ­íc

                  §Ó mµ xem m¬ ­íc cã thËt kh«ng

                  Dï ®ôc ,dï trong, con s«ng vÉn ch¶y

                  Dï cao,dï thÊp c©y l¸ vÉn xanh.

                  Dï ng­êi phµm tôc hay kÎ tu hµnh,

                  §Òu ph¶i sèng tõ nh÷ng ®iÒu rÊt nhá

                

                  Ta hay chª c­êi cuéc ®êi mÐo mã

                  Sao ta kh«ng ®­îc trßn ngay tù trong t©m?

                  §Êt Êp ­¬m cho h¹t n¶y mÇm

                  Nh­ng chåi tù v­¬n lªn t×m ¸nh s¸ng

                  NÕu tÊt c¶ ®­êng ®êi ®Òu tr¬n l¸ng

                  Th× ch¾c g× ta ®· nhËn ra ta?

                  Ai trªn ®êi ®Òu cã thÓ tiÕn xa

                  NÕu cã kh¶ n¨ng tù m×nh ®øng dËy

                  H¹nh phóc còng lµ bÇu trêi nµy vËy

                  Kh«ng chØ ®Ó dµnh cho mét riªng ai.

 

 

                                             Sen Thñy ngµy 24/10/2014

HỖ TRỢ TRỰC TUYẾN
Nguyễn Tấn Dùng
Nguyễn Tấn Dùng
Hiệu trưởng
Đinh Thị Mỹ Lệ
Đinh Thị Mỹ Lệ
Quản trị mạng
ĐĂNG NHẬP

Tên đăng nhập
Mật khẩu
BÀI VIẾT MỚI NHẤT
HÌNH ẢNH
LIÊN KẾT WEBSITE


BẢN QUYỀN THUỘC VỀ TRƯỜNG THCS SEN THỦY
Địa chỉ: HUYỆN LỆ THỦY - TỈNH QUẢNG BÌNH
Điện thoại: 052.3502210 * Email: thcssenthuy@lethuy.edu.vn